(This information is currently only available in Swedish)

Varför skall jag läsa denna information?

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för HerbertNathan & Co´s konferenser, rapporter, marknadsanalyser, seminarier, webbplats och för alla relaterade webbplatser, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vilken information håller ni om mig?

Vi samlar in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser, konferenser, möten eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • Information du lämnar till oss vid beställning av en produkt eller tjänst, inklusive e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, kontaktinformation, fakturerings- och betalningsinformation samt annan information som du lämnar vid köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • Information du lämnar till oss vid nedladdning av kostnadsfria utdrag av rapporter, inklusive befattning på aktuellt företag samt kontaktinformation i form av e-post och telefonnummer.
 • Information du lämnar i samband med diskussioner i forum, chattar, telefon, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.
 • Information du lämnar till oss i samband med önskan om prenumeration av nyhetsbrev, inklusive e-postadress.
 • Information du lämnar i samband med anmälan till seminarier/events, inklusive namn, företag, titel, telefonnummer, hälsodata såsom uppgifter om allergier, samt uppgifter lämnade i samband med utvärdering av event.
 • Information som vi samlar in från andra källor. Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig i din professionella roll från tredje part såsom säljföretag och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, befattning på aktuellt företag samt kontaktinformation i form av e-post och telefonnummer.
 • Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier. Vi kan komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.
 • Informationsinsamling genom cookies och andra liknande tekniker för att anpassa användarupplevelsen, se besöksstatistik och styra hur många gånger vissa annonser visas. Det används också för att utveckla och förbättra webbplatsen.

Från vilka källor samlar ni in uppgifter om mig?

HerbertNathan & Co samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du köper våra tjänster, besöker eller genomför en beställning eller nedladdning på www.herbertnathan.com, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig och när du på annat sätt har kontakt med HerbertNathan & Co och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med HerbertNathan & Co och för att HerbertNathan & Co ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig.

HerbertNathan & Co kan även komma att köpa in företagsregister från källa (såsom men inte begränsat till PAR och Creditsafe) där den registrerade är eller kan antas vara medveten om att personuppgifter kan användas och/eller lämnas ut för sådana ändamål utan att ha motsatt sig detta.

HerbertNathan & Co kan också likt ovanstående nämnda företag samla in personuppgifter i form av kontaktuppgifter såsom epost (företag), telefonnummer och uppgifter om aktuell befattning.

Hur kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra tjänster, och/eller kunna använda våra webbplatser och verktyg, ge dig information om dina beställningar och våra tjänster samt ge dig en säker, effektiv och anpassad upplevelse. Vi håller kontaktinformation för ett antal olika syften:

Köp och leverans av produkter/tjänster

I de fall du köper någon av våra tjänster behöver vi dina uppgifter för att kunna bekräfta, genomföra/leverera och fakturera tjänster/produkter du beställt av oss muntligen eller via vår webbsida

Laglig grund

Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Nedladdning av kostnadsfria utdrag av rapporter

I de fall du köper någon av våra tjänster behöver vi din e-postadress för att kunna bekräfta, leverera produkter du beställt av oss muntligen eller via vår webbsida. Vi kan också komma att informera dig om kommande rapporter events rörande våra rapporter. Du kan lätt säga nej till denna typ av utskick genom att följa unsubscribe-länken i e-postutskicket.

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera utdrag till den som har beställt detta.

Nyhetsbrev

I de fall du väljer att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som syftar till att informera om vår verksamhet till särskilda intressenter. Du kan lätt säga nej till dessa nyhetsbrev genom att följa unsubscribe-länken i e-postutskicket.

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera nyhetsbrev och andra utskick till dem som frivilligt anmält att de vill ta emot dessa. Om uppgifterna inte lämnas eller återtas kan vi inte längre tillhandahålla utskicken till mottagaren.

Seminarium

För att kunna genomföra och hantera deltagande i seminarier/event, samt att följa upp eventuella önskemål/frågor efter utfört seminarium/event. Vi kan också komma att informera dig om kommande seminarier och event. Du kan lätt säga nej till denna typ av utskick genom att följa unsubscribe-länken i e-postutskicket.

Laglig grund

Samtycke och med stöd av berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att genomföra, utvärdera, utveckla och förbättra tjänsterna.

Användning av våra webbplatser

I de fall du besöker någon av våra webbplatser eller sociala kan vi komma att utföra informationsinsamling genom cookies och andra liknande tekniker.

Laglig grund

Berättigat intresse. För att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

HerbertNathan & Co sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål

Med vem delar ni mina personuppgifter?

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra policys.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten;
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje part;
 • Annan tredje part till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter;
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpta av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Var hanterar ni mina personuppgifter?

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES. Överföringar av information mellan oss och våra affärspartners sker med stöd av Bindande Företagsbestämmelser.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar och kryptering av data.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära att få se vilka uppgifter vi har sparade om dig. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kan komma att krävas för att bevisa din identitet.

Rätt till rättelse

Vi strävar alltid efter att hålla korrekt information om dig. I det fall du skulle upptäcka att vi har felaktiga personuppgifter om dig så har du rätt att be oss att att korrigera eller radera den felaktiga informationen.

Rätt till radering

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt kundkonto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kundstatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används eller konton som används i strid med vår affärsöverenskommelse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt till begränsning

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande gällande användning eller utlämnande av dina personuppgifter. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och erbjudanden från oss och/eller våra affärspartners, ber vi dig meddela oss detta via e-post till info@herbertnathan.se.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

Ändringar i vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Så här kan du kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för insamling av personuppgifter är HerbertNathan & Co, org.nr: 556763-5478, med adress Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm.

Du kan kontakta oss:

Contact

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.