morkbla

Rädsla för affärssystem ett problem för svenska företag

Den svenska industrin är i likhet med den övriga västvärlden utsatt för hård konkurrens ifrån de nya tillväxtländerna i bland annat Asien
och Sydamerika. Från lokal nivå har konkurrensen tagit klivet ut på den globala arenan och tvingar många svenska företag att välja mellan att specialisera sin verksamhet mot en smalare nisch eller istället expandera och öka sin tillväxt för att nå stordriftsfördelar. Oavsett val av strategi krävs det idag en ständig utveckling och förädling av verksamheten för att behålla eller öka sin marknadsandel. Ingen verksamhet kan i längden överleva utan ständig förändring.

Utmaningen för våra svenska företagsledare är att förändring och utveckling av verksamheten idag förutsätter såväl effektiva och flexibla
affärssystem som en modern organisation. Det är i detta perspektiv inte längre möjligt att betrakta affärssystemet enbart som ett administrativt stödsystem. För att behålla lojalitet av befintliga kunder, kunna attrahera nya kunder och målgrupper samt öka sin produktion och kvalitet med en samtidigt bibehållen eller reducerad kostnadsnivå måste verksamheten optimeras ut i fingerspetsarna. Detta kan bara åstadkommas om organisationen och affärssystemet utvecklas tillsammans. Därmed har affärssystemet blivit ett kritiskt verktyg och en förutsättning för överlevnad.

I ljuset av denna slutsats är det beklagligt och bekymmersamt att insikten och kunskapen om affärssystemets betydelse och potential på ledningsnivå i flertalet svenska företag är låg. Även om den högsta ledningen delvis förstår att affärssystemet är viktigt för den dagliga
verksamheten saknas allt för ofta insikt om affärssystemets verkliga potential till att kunna bidra till verksamhetens effektivisering och utveckling. Under de senaste 10 åren har utvecklingen av affärssystem skett med exponentiell hastighet och dagens affärssystem har ett närmast obegränsat utbud av funktioner och möjligheter till att kunna stödja och förbättra företagets processer. Under samma tidsperiod har dock stora delar av den svenska industrin endast utvecklats marginellt när det gäller modernisering av affärssystemen.

En förklaring bakom denna stelhet gällande viljan att förändra och utveckla sitt affärssystem kan återfinnas i de problem många
företag upplevde vid millennieskiftet då tusentals företag i panik bytte ut sina system. Dessa problem lever kvar i minnet hos många företagsledare och viljan att utsätta sig för något liknande igen skrämmer. Problemet är att denna rädsla hämmar företagets utveckling. Ytterligare en förklaring är att ämnet affärssystem har för liten plats under utbildningen på våra svenska universitet och högskolor. Trots att affärssystem idag påverkar alla företag och alla anställda har nyutexaminerade chefskandidater en allt för vag uppfattning om potentialen av det avancerade styrningsverktyg som affärssystemet kommit att bli.

Även om allt fler företagsledare inser betydelsen av att lyfta upp IT-frågorna på ledningsnivå är det långt kvar innan mognadsnivån hos
svenska företagsledare hamnat på en acceptabel nivå. Det finns stor potential till effektivisering och utveckling av den svenska industrin med stöd av moderna affärssystem. Det krävs utbildning, insikt och mod för att situationen ska förändras och förbättras.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.