Strategi

I denna fas fastställs det strategiska ramverket för ett eventuellt byte av affärssystem, tillsammans med nyckelpersoner inom organisationen. Generellt sett görs en kartläggning av nuläget och av vilka processer och system som innefattas; nya möjligheter identifieras. Utöver detta definieras vanligen strategiska milstolpar tillsammans med ett business case och övergripande verksamhetsbehov. Ofta utförs också en marknadsanalys,  samt att möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras, vilket inkluderar en definition av investeringar, externa kostnader och interna resurser. Arbetet i den strategiska fasen resulterar normalt sett i en strategisk plan, innehållande aktiviteter för att verkställa den framtagna strategin. Läs mer

Kontakta oss angående Strategi

Upphandling

I upphandlingsfasen sker ett urval och sedan en upphandling av valt system. I samarbete med nyckelpersoner på bolaget identifieras konkreta verksamhetsbehov genom ett antal workshops. Resultatet blir sedan en del i en anbudsförfrågan. Verksamhetskraven identifieras mot antagandet att ett standardsystem behövs. Parallellt med detta kartlägger vi potentiella system och leverantörer på marknaden, med målet att ha högst tre budgivare med i anbudsförfarandet . Denna process är baserad på vår ingående kunskap om systemmarknaden. En anbudsförfrågan tas fram, vilken fungerar som en mall för leverantören och säkerställer en enhetlig utvärdering. Baserat på de insamlade anbuden och ett antal workshops med möjliga leverantörer, görs en objektiv och oberoende bedömning av tänkbara system och leverantörer som sedan presenteras för företagsledningen. I denna fas deltar vi oftast som rådgivare och övervakar processen. Läs mer

Kontakta oss angående upphandling

Implementering

Det är i implementeringsfasen det faktiska införandet av det valda systemet sker, genom ett tätt samarbete med systemleverantören. I denna fas har kunden ett flertal viktiga uppgifter att genomföra. Bland annat ligger det på kunden att säkerställa att leverantören lever upp till förväntningarna och levererar enligt avtal. Ett lyckat affärssystemsprojekt beror inte enbart på ett bra system och en erfaren leverantör, utan det handlar till stor del också om kundens mognad och aktiva deltagande. Ytterligare uppgifter för kunden är att projektleda, förändringsleda, utföra testning och att konvertera data, bara för att nämna några.

Som konsulter är vi alltid en del av kundens team och är ofta projektledare, förändringsledare eller testledare. I många projekt är vi en del av styrgruppen och fungerar som en extern kvalitetssäkrare av kundens insats. Läs mer

Kontakta oss angående implementering

Optimering

När ett företag har använt samma system ett antal år, är det vanligt att optimeringar har gjorts för att lösa eventuella problem. Skälet till dessa optimeringar kan vara en förändrad företagsstrategi, nya affärsbehov eller teknisk utveckling från systemleverantörens sida.

I denna fas hjälper vi ofta till med hälsokontroller för att mäta systemens hälsotillstånd, benchmarks för att identifiera möjliga förbättringar t.ex. sänkta driftskostnader samt analyser i samband med en eventuell uppgradering/utvidgning av systemet. I vissa fall kan detta leda till en större systemförändring än förväntat, vilket kräver en ny runda av strategiska överväganden. Läs mer 

Kontakta oss angående optimering

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.