morkbla

Jeeves – En vinnare eller förlorare?

Nyligen besannades konkurrenternas och olyckskorparnas varningsläten att Jeeves Information Systems, som producent och leverantör av
affärssystem, är ett för litet företag för att på lång sikt överleva som en fristående aktör. Det internationella riskkapitalbolaget Battery Ventures har lagt ett bud om förvärv av aktierna. Ett bud som styrelsen för Jeeves rekommenderat aktieägarna att acceptera. Som alltid vid ett övertagande uppstår ett flertal frågor: Är detta nödvändigt för företagets överlevnad? Finns det alternativ? Vilka risker uppstår för kunderna vid övertagandet? Låt oss försöka bena ut dessa frågor.

Låt oss börja med frågan – är detta nödvändigt?
Den svenska historien inom affärssystem har flera liknande fall att redovisa. Bland dessa exempel kan nämnas IBS, IFS, Intentia, Industrimatematik och Scala. Samtliga dessa leverantörer har efter en framgångsrik tillväxt på den svenska marknaden vid olika tidpunkter tagit klivet ut på den internationella arenan med syfte att markant sprida och öka försäljningen på internationell nivå. I samtliga fall kan vi konstatera att det internationella språnget tagit längre tid än vad ledningen prognostiserat samt att kostnaden för denna satsning tagit många år att hämta tillbaka i form av ökad lönsamhet.

Situationen är inte unik för våra ursprungligen svenska leverantörer utan fenomenet är likartat oavsett ifrån vilket land som affärssystemet härstammar. Slutsatsen är att internationell expansion är utmanande och kostsam. Vid insamling av fakta om ett stort antal internationella affärssystem kan man konstatera att flertalet internationella satsningar skett baserat på riskkapital ifrån en ny och kapitalstark ägare. Detta har antingen skett före den internationella satsningen eller när företaget hamnat i ekonomisk kris med anledning av sin satsning och tvingats söka nytt kapital. För att slå igenom och kunna behålla en internationell marknadsandel krävs oftast investeringar i storleksordningen 1 miljard SEK och uppåt.

Jeeves är idag utan tvekan en av Sveriges mest framgångsrika leverantörer inom affärssystem. Under de senaste 10 åren har Jeeves tagit en markant marknadsandel och tillhör de leverantörer som varje år vinner flest affärer på den svenska marknaden inom segmentet medelstora företag (ca 100-1.000 anställda). Detta segment håller dock successivt på att bli slutsålt och Jeeves riktar nu sina säljinsatser även mot målgruppen små företag och stora företag. Sedan några år tillbaka har Jeeves även tagit klivet ut i världen, både i egen regi och med stöd av sina partners.

Trots framgångarna på den svenska marknaden och den relativt goda utvecklingen på den internationella marknaden är Jeeves tillväxt och
lönsamhet för låg för att företaget på lång sikt ska kunna hänga med i den utvecklingstakt som krävs för att befinna sig på internationell nivå.
Konkurrenterna till Jeeves består främst av internationella giganter med omsättning långt över 2-3 miljarder SEK per år och årliga investeringar i utveckling överstigande 500 MSEK. I ljuset av detta är det fullt naturligt att Jeeves söker riskkapital för att skapa sig en ekonomisk grund till att öka utvecklingstakten samt kunna bekosta den internationella tillväxten.

Finns det alternativ?
Fram till idag finns det många exempel på lokala leverantörer av affärssystem som överlevt och även visat god tillväxt och lönsamhet utan att behöva gå utanför Sveriges gränser. Bland dessa exempel kan nämnas: Pyramid, Monitor, Hogia och SoftOne. Även om detta i fortsättningen kommer vara möjligt så är förutsättningarna avsevärt svårare jämfört med för 10 år sedan. Inflödet av internationella affärssystem på den svenska marknaden ökar för varje år och allt fler molnbaserade affärssystem vinner mark i Sverige. Utrymmet att vinna affärer på argumentet ”Ett svenskt system” blir allt mindre. I framtiden måste alla system hänga med i den tekniska utvecklingen och de förändringar som sker inom plattformar. Kunderna accepterar inget annat. För de leverantörer som siktar på målgruppen medelstora och stora företag är internationell expansion
inte en möjlighet utan en förutsättning för överlevnad.

Vilka risker uppstår för kunderna?

Det är svårt att finna exempel där kunderna kortsiktigt drabbats negativt av ett övertag från ny ägare. I de flesta fall har kunderna kunna fortsätta med sin drift i många år efter ägarbytet. Den uppenbara konsekvensen har i många fall blivit att kunden efter 3-5 år upplever att utvecklingstakten minskat och att detta medför negativa konsekvenser vid den generella utvecklingen och uppgraderingen av kundens infrastruktur. Detta gäller främst de fall där de nya ägarna sitter med en portfölj av system och där den stora kakan av investeringar ska delas på flera olika system. Det är
givetvis typ av ägare som avgör framtiden för affärssystemet efter ägarbytet. Om förvärvet sker som en ekonomisk placering eller som en strukturell förstärkning av den befintliga programportföljen kommer prägla utvecklingen av affärssystemet. I fallet med Jeeves är förvärvet mer att betrakta som en ekonomisk placering, dock med karaktären som en aktiv ekonomisk placering. Battery Ventures har en dokumenterad historik av förvärv där ägaren aktivt medverkat till företagets långsiktiga utveckling. Baserat på detta har Jeeves hamnat i goda händer.

Framtiden?

Framtiden för Jeeves är svår att förutsäga. Det råder inga tvivel om att Jeeves är ett unikt affärssystem med en unik arkitektur med bevisad låg ägarkostnad jämfört med flertalet av sina konkurrenter. Samtidigt är den tekniska utvecklingstakten i omvärlden mycket hög och Jeeves saknar muskler till att hunna vidareutvecklas och växa i den takt som ledningen önskar. Den nya ägaren Battery Ventures har både ekonomisk styrka och kompetens att kunna hjälpa och stärka företaget att realisera sina affärsmål. En förutsättning är dock att ägaren kan balansera flera svåra delar såsom kulturella skillnader i ledning, programvarumässig utvecklingstakt och finansiell uthållighet. Med rätt inställning och tillräcklig ekonomisk uthållighet från ägarna har Jeeves stor potential till att bli en allvarlig konkurrent till flertalet av de affärssystem som tillhör topp-tio i världen med undantag av SAP och Microsoft som har unika förutsättningar jämfört med övriga konkurrenter.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.