morkbla

Affärssystem + HR = sant

Merparten av dagens affärssystem har sitt ursprung från 1980-talet. Inledningsvis handlade affärssystem om att inom samma källkod hantera såväl redovisning som order, lager, fakturering och inköp. Sedan denna tidpunkt har integrationsprocessen fortsatt med ständig utökning av nya
funktioner och moduler. Vid sidan av de integrerade affärssystemen har det kontinuerligt uppstått nya och fristående stim av nischade leverantörer som utvecklat specialprodukter. Trots att affärssystemen vuxit sig allt bredare och djupare har det alltid funnits vita fläckar på behovskartan som kunnat fyllas upp av de fristående specialprodukterna.

Med ca fem års mellanrum har utvecklingen på marknaden nått olika nivåer där fokus på tilläggsprodukter koncentrerats till specifika områden. Exempel på detta är CRM, inköp, e-handel och workflow-lösningar som alla haft sin period som fristående applikationer för att sedan successivt bli uppköpta och inkluderade som en integrerad del av de traditionella affärssystemen. I skrivande stund är det två fokusområden som upplever sin ungdomsfas som fristående applikationer – beslutsstöd och HR.

Bakgrunden till HR återfinner vi i den gamla tidens personal- och löneavdelning där personalen arbetade med registrering av löneunderlag i form av tidkort och frånvarolistor. Successivt har insikten om personalvård ökat vilket medfört att allt fler företag och organisationer börjat introducera utvecklingssamtal och målplanering. För att kunna kartlägga behov inför långsiktig kompetensutveckling och matcha detta mot organisationens
affärsplaner och visioner krävs insamling och bearbetning av betydligt mycket mer personalinformation jämfört med tidigare vilket ställer stora krav på en ny sorts personalsystem.

Marknadsområdet HR upplever just nu sin tonårsperiod där det såväl internationellt som nationellt lanseras nya nischade HR-produkter varje
månad. Varje produkt har sin egen målgrupp och bygger på att det finns sk vita fläckar på behovskartan. På detta sätt är marknaden just nu oerhört fragmenterad med en blandning av såväl gigantiska internationella HR-system som mellanstora, små och mycket små HR-system. Vid jämförelse med utvecklingen av CRM-system som blommade i slutet av 1990-talet har utvecklingen av HR-system skett betydligt snabbare. Orsaken till detta heter internet. Det är idag enkelt och kostnadseffektivt att utveckla webbaserade applikationer som lanseras på internet med relativt låga kostnader för reklam och försäljning. Samtliga nya HR-system (utan undantag) som lanseras idag är webbaserade och bygger på
principen för SaaS (Software as a Service).

Dock kan vi redan nu se att trenden från tidigare cykler med nischade system upprepas. Det börjar bli allt vanligare att de traditionella affärssystemen innehåller HR-moduler. I dagsläget kan dessa integrerade HR-moduler sällan konkurrera med de fristående HR-systemen men det är ändå ett klart tecken på att leverantörerna av affärssystem ser ett mervärde med att lägga till denna del i affärssystemet istället för att bygga integrationer mot fristående system.

Om vi ser på Sverige ur ett affärsperspektiv kan vi konstatera att vi är på väg att långsamt förändras från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Allt fler industrier flyttar sin industriella del utomlands för att behålla den mer tjänsteinriktade delen i Sverige. Detta innebär att vi på lång sikt kommer få ett ökat behov av systemstöd som stödjer tjänsteinriktade verksamheter istället för tillverkande verksamheter. En direkt
följd av detta är att HR-systemen ökar i betydelse samtidigt som karaktären på affärssystemen kommer att förändras.

Vi kan konstatera att affärssystemet och HR-systemet redan idag har börjat överlappa varandra i många delar som gäller information om den
anställde. I affärssystemet sker exempelvis resursplanering baserat på utbildning och kompetens samt tillgänglighet, vilket är delar som ofta kan
återfinnas i både affärssystemet och HR-systemet. Förutom att samla information om personalen som grund för lönerevision, utvecklingssamtal, målplanering och mycket annat efterfrågas allt mer mätetal kopplat till arbetstid, debitering och resultat. För att få en komplett bild av den anställde krävs samlad information från såväl redovisningen som från HR-delarna.

Följden av den överlappning som successivt sker är att kunderna upplever problem med att underhålla samma data i flera system. Exakt samma utveckling har vi tidigare upplevt mellan affärssystem och CRM-system.

HR har ännu några år kvar i sin utvecklingscykel innan man uppnår sin peak varefter det kommer ske en omfattande konsolidering på marknaden. Det är dock tydligt att affärssystemen och HR-systemen allt mer närmar sig varandra och att leverantörerna av de traditionella affärssystemen tagit upp kampen om detta informationsområde. HR-leverantörerna har sin styrka i att de är fokuserade och snabbfotade samtidigt som leverantörerna av affärssystemen har sin styrka i sin samlade informationsmängd och kontrollen över merparten av verksamhetens samtliga processer.

Vi kommer få uppleva en spännande utveckling de kommande åren där det finnas många små spännande HR-system som är på väg ut på
marknaden. Ännu är det främst syskonkärlek mellan affärssystemet och HR-systemet. Vi kommer dock att få se en ökad rivalitet med uppköp och fusioner som ett resultat. På lång sikt kommer många HR-system, i likhet med många andra fristående system, att sugas in i det svarta hålet som kallas för affärssystemet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.