morkbla

Det är hög tid att effektivisera Sveriges Kommuner!

Att Sveriges kommuner skulle kunna använda mer av sina resurser till verksamhet och mindre till administration genom att skapa Shared Service Center för kommunal administration känns väldigt naturligt. Många administrativa flöden inom kommunal verksamhet är oerhört likartade och skulle mycket väl kunna hanteras av en och samma administration åt flera kommuner. Kanske t.o.m. för samtliga kommuner. Primärt gäller detta för flöden gällande lön, reseersättningar, ekonomi och inköp men det finns även många andra exempel. Med en gemensam hantering av dessa flöden i en samordnad systemmiljö skulle avsevärda skattemedel kunna sparas och istället tillgodogöras exempelvis skola och omsorg.

Det pågår en ständig debatt om att det finns behov av att skapa större kommuner för att klara alla de uppgifter som åläggs den kommunala verksamheten. Många är av diverse olika skäl emot att genomföra formella sammanslagningar av kommuner. Däremot verkar få vara emot att minska de administrativa kostnaderna som på många mindre kommuner är oproportionellt höga.

Det är svårt för mindre kommuner att dels behålla kompetent personal inom alla specialområden och dels uppnå fullt ut effektiva administrativa flöden. Frågan är då om ökad effektivitet kan uppnås genom sammanslagning till storkommuner eller om det istället kan uppnås via ett utökat samarbete inom områden där det går att uppnå stordriftsfördelar. Ett sådant område är de administrativa flödena.

Det finns redan idag exempel där samarbete mellan kommuner lett till lägre administration per inkommen skattekrona men det finns ännu oerhört mycket mer att göra.

Det finns många som menar att det är svårt med samarbete då varje kommun har unika förutsättningar. Det stämmer på det övergripande planet men inte när det gäller administration. Vårt samhälle bygger på lagar och förordningar som innebär att samtliga kommuner mer eller mindre ska vara identiska i sin struktur. Att sedan kommunerna själva valt att hitta olika modeller för att utföra sina åtaganden är en helt annan sak. Det är fullt möjligt att upprätta identiska grundflöden för administration för samtliga kommuner och därmed skapa förutsättningar till att införa gemensamma administrationscentraler omfattande flera eller många kommuner. På samma sätt som stora privata koncerner med många diversifierade dotterbolag i näringslivet kan införa sk Shared Service Centers kan även kommuner genomföra detsamma.

Många stora koncerner med mycket diversifierad verksamhet har insett fördelarna med att lägga de processer som likartade i gemensamma administrativa center och sparar därmed inte bara pengar utan blir också betydligt starkare med reducerad påverkan av personalförändringar, semestertider, andra ledigheter och sjukdomsfrånvaro. Självklart skulle detta även vara möjligt även för koncernen ”Sveriges kommuner”.

Skulle man sedan välja att förlägga dylika administrativa centraler i stödområden så kan de dessutom dra fördel av delfinansiering från EU. Vidare skulle man med stor sannolikhet även få trogen och kompetent personal med mycket låg personalomsättning. Det skulle ge en finansiell styrka till att behålla spetskompetenser inom en rad områden där små kommuner idag har svårt att både rekrytera och behålla motsvarande resurser. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) torde med glädje se fram mot lösningar som innebär besparingar inom administration som frigör ekonomiska medel till flera verksamheter.

Det är märkligt att det inte sker mer förändringar och innovation inom detta område. Vad är det egentligen som hindrar denna typ av initiativ? Finns det ett samband med det faktum att många kommuner som försöker införa samarbeten drabbas av ständiga personalbyten? Eller beror det primärt på egenpolitiska skäl där ledande politiker främst värnar behållandet av sin egen personal till förmån för en reducerad men mer effektiv personalkår?

Oavsett vad som är det huvudsakliga skälet så kan man konstatera att det finns en enorm potential till såväl kostnadsbesparingar som ökad effektivitet bland Sveriges kommuner. Frågan är vem/vilka som har styrka och mod nog till att ändra på denna situation och få igång det förändringsarbete som förr eller senare måste genomföras?

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.