LMS

Intervju med Michel Westher, VD på Knowly AB

En trend vi ser inom systemmarknaden för Learning management är att fler och fler leverantörer är nischade mot att lösa ett specifikt processområde inom Learning management, snarare än att innehålla heltäckande funktionalitet för alla processer inom lärande. Ett exempel är Knowly, som har fokuserat på att stödja organisationer som har behov av ett formaliserat lärande med mål att förändra och bibehålla nya beteenden i det dagliga arbetet.  

 

HerbertNathan & Co har pratat med Michel Westher som är VD för och medgrundare av Knowly AB. Vi pratade bland annat om marknad och trender inom lärande och om hur Knowlys produkt kan stötta lärresan.

 


Berätta lite om din bakgrund och hur länge du har varit i din nuvarande roll.

Jag har alltid varit intresserad av lärande och hur jag kan optimera mitt eget lärande. Under mina studier på Chalmers låg mitt fokus på att klara av ingenjörs-studierna. Hela lärandesituationen var uppbyggd så att professorerna, som är otroligt kunniga i sina ämnen, under 95 % av sin tid hade ryggen mot mig och jag förväntades kopiera deras texter från tavlan för att klara av kommande prov. Jag började där utforska hur jag, med stöd av minnestekniker kunde ära mig mer och snabbare. I denna utforskning insåg jag dock att jag inte lärde mig mer. Jag fick fantastiska betyg men en vecka efter tentamen fanns väldigt lite kunskap kvar. 

 

Det var då mitt intresse för hur vi egentligen lär oss väcktes. Och jag började studera hur vi bäst skapar nya beteenden och vanor från ny kunskap. Först handlade det om skolans värld, men ganska snart flyttades fokus mot lärande inom organisationer.

 

Ni har ju tagit en fram ett initiativ som heter Knowly- week, berätta om dess syfte?

– Hela idén föddes under 2021 som en reaktion på att det finns många inom L&D som sliter med att göra andra bättre, men som sällan har tid till att utveckla sig själva att bli bättre. Frågeställningen som väcktes var om vi kan utveckla denna grupp under deras vardagliga arbete utan att det krävs en stor investering. Knowly-week är byggd så att lärande och reflektion blir del av vardagen där man under en arbetsvecka ägnar1 timme varje morgon åt utveckling. Upplägget med de korta passen möjliggör ett högt deltagande och att man kan applicera det man lärt sig på morgonen i sitt vanliga arbete.

 

Berätta kort om er som bolag, tex när ni grundades, antal anställda, var ni finns lokaliserade, osv.

Vi var fyra studiekamrater från Chalmers som tillsammans grundade Knowly år 2013.

 

Vi på Knowly fokuserar på att hjälpa organisationer att maximera effekten av sina utbildningar. Vi ser till att medarbetare skapar nya beteenden och vanor i sitt arbete, utifrån den kunskapen som de fått på utbildningen de gått. Vi jobbar primärt med större svenska bolag som exempelvis Sveriges Radio, Intersport och Tre, där vi stöttar dem att bygga lärresor, bland annat runt deras ledarskapsprogram och onboardingprocesser.

 

Idag är vi 8 anställda och finns lokaliserade i Göteborg.

 

Berätta kort om er produkt, dess övergripande funktionalitet samt er målgrupp.

Vi vill bidra till att organisationer kan designa utbildningsprogram som är optimalt utformade för att driva förändring och bidra till en LÄRRESA som skapar resultat i verksamheten.

 

Majoriteten av  de utbildningsinsatser som företag gör är uppskattade av medarbetare. Men man fastnar i gapet mellan ”Detta har jag lärt mig” och ”Detta går att applicera i min vardag”. Det är sällan som utbildningsinsatser når ända fram. Vår produkt hjälper utbildningsansvariga att få på plats aktiviteter före, under och efter utbildningar, för att stötta deltagare att förändra beteenden. Det kan vara allt från att hjälpa deltagare att sätt mål, reflektera kring framsteg, stötta chefen i deras roll samt få på plats det sociala lärandet mellan deltagare.

 

Vi tror att företag vill skapa ett strukturerat lärande, men brist på tid gör att aktiviteter som stöttar beteendeförflyttningen ofta blir bortprioriterade.  Vi tror även att medarbetare vill göra saker annorlunda och att de ser nyttan med den nya kunskapen, men de lyckas inte hela vägen pga. att de saknar stödet. Med Knowly vill vi sänka tröskeln för att få dessa strukturer på plats och se till att vi alltid designar utbildningsinsatser för att uppnå verksamhetsresultat.

 

Knowly ska inte vara ytterligare en ny plattform för medarbetaren att behöva gå till och lära känna, utan aktiviteterna i lärresan ska tillgängliggöras där medarbetarna redan finns idag. D.v.s. i den IT-miljö som medarbetarna redan arbetar i under sin vardag. Alla aktiviteter kan distribueras som antingen mail, sms eller via Teams, där vardagsarbetet sker för många. Alla våra kunder har redan ett LMS, så Knowly är ett tillägg till det befintliga landskapet.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande, både som produkt och leverantör av systemet?

–  Våra största styrkor är vår enkelhet och tillgänglighet. Att förändra beteenden är svårt – stöd för att hjälpa folk att förändra beteenden måste därför vara enkla. Vi brukar prata om att vi har två filosofier som ligger oss väldigt varmt om hjärtat;

 

Den första är: ”Vi tror att alla utbildare vill bygga stöd kring sina utbildningar för att förändra beteenden men verkligheten är att man ofta inte hinner eller att man saknar resurser för att klara av det. Detta resulterar i att det blir bortprioriterat”

 

Därför vill vi hela tiden göra det enklare för en utbildare att få stödaktiviteter på plats inför och efter sina utbildningar. Vi pratar mycket om att ”sänka trösklarna” – erbjuda stöd i verktyget som gör det snabbare och enklare att få den struktur man själv önskar ha kring sin utbildning på plats. Verktyget förser därför alltid våra kunder med smarta mallar, framtagna utifrån deras givna situation och utbildning. Allt för att man aldrig ska behöva börja bygga strukturen från ett vitt papper, utan få förslag, kunna redigera och skapa eget material, men att man snabbare kan komma till ett bättre slutresultat.

 

Den andra filosofin är att: ”Vi tror alla medarbetare vill göra saker annorlunda efter utbildningar men att det idag ofta är för svårt. Det är alltid enklare att bara fortsätta göra vad man gjort tidigare”

 

Även här fokuserar vi därför på att sänka tröskeln för våra medarbetare att lyckas göra de aktiviteter som vi vet behövs för att förändra ett beteende. Detta innefattar att i större utsträckning få öva på ny kunskap, att få tid att reflektera över hinder och framsteg, att det finns andra personer som kan stötta i det arbetet och att chefen är involverad i hela processen.

 

Vi tror inte på att Knowly ska vara ytterligare ett system eller en plattform som medarbetare behöver ta till sig i sitt arbete. Få medarbetare skriker efter ytterligare ett system att använda. Aktiviteter som medarbetaren bygger upp i sin lärresa i Knowly tillgängliggörs istället i de digitala miljöer medarbetare redan befinner sig i. Exempelvis kan medarbetaren få en uppgift att göra tillsammans med sin chef inför en utbildning i Teams för att sen motta en kort reflektion via sms dagen efter utbildningen. Allt för att det ska vara så låga trösklar som möjligt för medarbetare att göra aktiviteterna inför och efter våra utbildningar.

 

Jag tror att ytterligare en styrka vi har är att vi är lyhörda för våra kunders problem och utmaningar. Vi har en roll inom bolaget som vi själva kallar för Customer Development. Johan som har den här rollen hos oss spenderar nästan all sin tid tillsammans med våra kunder, för att på riktigt få se vilka utmaningar som kunderna ställs inför. Detta innebär att vi kan testa och göra experiment tillsammans med våra kunder och på så sätt – föda in nya idéer och tankar till utvecklingen av vår produkt. Den här rollen och funktionen är för oss helt avgörande för att hela tiden vara relevanta och ligga steget före i vår utveckling.

 

Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på marknaden för Knowly både från befintliga kunder och nytillkommande?

Jag tror inte att det ökade intresset för lärande har gått någon förbi och samma sak gäller intresset för vilken effekt våra utbildningar kan ha för medarbetare och dess organisationer. Tiden då vi gjorde utbildningar bara för att göra en utbildning är utan tvekan förbi. Idag ställer vi krav på oss själva att utbildningen måste mynna ut i ett affärsresultat. Ett affärsresultat som vi kan mäta och där vi också kan räkna på vilken nytta varje insats tillför verksamheten.

 

Det är den typen av partner som vi också vill vara till våra kunder. Någon som hjälper våra kunder att synliggöra resultaten från våra utbildningsprogram för interna stakeholders.

 

Jag tror att vi framöver kommer genomföra färre utbildningar i traditionella klassrum. Covid spelar en stor roll i att vi har fått nya verktyg för att designa, digitalisera och utforma våra utbildningar – och det ska vi vara otroligt tacksamma för. Men vi ser också att när vi gör formella utbildningar så blir det än viktigare att vi designar dem för maximal effekt. Att medarbetarnas tid läggs på rätt saker. Och det är precis det vi hjälper våra kunder med.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten?

– Vi har haft två fokusområden den senaste tiden i vår produktutveckling. Det första har varit Chefsinvolvering i våra utbildningsprogram. Det lanserade vi i januari i samband med lanseringen av Knowly 2.0. Det andra fokusområdet är socialt eller kollaborativt lärande. Där har vi ett par väldigt spännande nya funktioner som kommer släppas senare i vår som vi är väldigt taggade på. Vi jobbar för tillfället också mycket med autonoma grupper – utbildningsprogram som inte är beroende av en facilitator och eller utbildare men som fortfarande har fördelarna av formella program i att hålla medarbetarna ansvariga att genomföra sitt utbildnings-program. Här ser jag att det finns en otroligt stor potential framför allt i alla de self-pace-utbildningar som vi tagit fram som vi ser att ganska få medarbetare prioriterar att göra. Med autonoma grupper ser vi helt andra resultat och slutförandegrader i de här programmen.

 

Vilka 3 framgångsråd skulle du ge till den som önskar erbjuda engagerande lärande för sina medarbetare?

Prata med era medarbetare. Vad hindrar dem från att vara engagerade idag? Vad skulle kunna göra det enklare för medarbetarna att lära sig mer i sin vardag?

 

Våga testa små idéer. Ibland vill vi direkt hitta smarta lösningar som kan skalas till tusental personer. De lösningarna är ganska få och ofta väldigt svåra. Det är mycket enklare att hitta en lösning som fungerar för 10 personer. Och efter att man sett att det fungerar för 10 personer så kan man fundera på hur man kan skala detta till 100 personer, sen 1.000 personer och vidare till 10.000. Men att börja med 10.000 personer och hitta en lösning som passar för alla är snudd på omöjligt.

 

Glöm inte att lära själva. Jag ser att vi ibland inom lärande är mycket av ”skomakarens barn” och inte själva avsätter tid för vårt eget lärande. Om vi gör det är det också lättare att sympatisera med våra användare. När fastnar vi? När tycker vi att något är engagerande och när tycker vi att det inte är det?

 

Berätta gärna om ett lyckat samarbete med kunden där ni tillsammans bidrog till att digitalisera och effektivisera kundens sätt att leverera utbildning och lärande i sin organisation.

– Vi är väldigt stolta över det samarbete som vi har med Intersport. Bland annat så har vi fått vara med och designa om deras Running Camps till något som har blivit riktigt bra och häftigt. Det var tidigare 2 dagar på en konferensanläggning för 20 medarbetare nationellt. Vi designade om detta till ett program över 1,5 månad där vi möjliggjorde för 250 personer att vara med samtidigt, vilket innebar en kostnadsbesparing på 400.000 kr. Detta tillsammans med en ökad försäljning av löpskor med 14% jämfört med samma period året innan och en ökad försäljning av löpartillbehör med 13% från året innan är ett resultat vi är stolta och glada över.

 

Vi har skrivit lite mer om upplägget för Intersport och de resultat som skapades här:

https://knowly.notion.site/Intersport-Running-Camp-2-0-87cd1ce0e6b343029aec10d5ee5036d2

 

 

Tack Michel för att du tog dig tid att svara på våra frågor! Vi på HerbertNathan & Co kommer med spänning följa utvecklingen av er produkt.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.